Wharfage Cottage
17 Wharfage, Ironbridge, Telford, TF8 7AW