Dovecote Grange
Bratton Rd, Admaston, Telford, TF5 0BS