The Marine Fish Restaurant
24 - Bridge St
Girvan KA26 9BE
United Kingdom