Broadway Chippy
8 Broadway Circle
Blyth NE24 2PG
United Kingdom