Hanahana Restaurant
45 Bath Lane
Newcastle Upon Tyne NE4 5SP
United Kingdom