Kim's Bulgogi
11 Saint Stephen Street
Edinburgh
Edinburgh EH3 5AN
United Kingdom