Kalpna Restaurant
2-3 St Patrick Square
Edinburgh EH8 9EZ
United Kingdom