Positano Restaurant
36 Mayflower Street
Plymouth PL1 1QX
United Kingdom