Mayflower Restaurant
32-34 Clarence Street
Cheltenham GL50 3NX
United Kingdom