Riley's Fish Shack
King Edward's Bay
Tynemouth NE30 4BY
United Kingdom