Gino Fish Inn
200 Plessey Road
Blyth NE24 3HZ
United Kingdom