Thai Pavilion
4-5 Station Parade
Harrogate HG1 1UF
United Kingdom