Crail Fishbar & Cafe
35-37 High Street
Crail KY10 3RA
United Kingdom