Sushisamba
110 Bishopsgate
London EC2N 4AY
United Kingdom