Hakataya
122 Rose Street South Lane
Edinburgh EH2 4BB
United Kingdom