Frankie and Bennys
Merthyr Leisure Village
Merthyr Tydfil CF48 1UT
United Kingdom