Strand House
105 Strand Road, Portstewart
BT55 7LZ