Premier Inn Carlisle (M6, Jct42)
Carleton, Carlisle
CA4 0AD