Premier Inn Horsham
57 North Street, Horsham
RH12 1RB