Premier Inn Ashford (Eureka Park)
Eureka Business Park, Ashford
TN25 4BN