Legacy Preston International Hotel
Marsh Lane, Preston
PR1 2YF