Shave Farm
Shave Lane, Donyatt, Ilminster, Chard
TA19 0SA