Broughton Hotel
Milton Road, Broughton Village, Milton Keynes
MK10 9AA