Seawick Silver Plus 3
St Osyth, Clacton-on-Sea
CO16 8SG