Seawick Silver Plus 2
St Osyth, Clacton-on-Sea
CO16 8SG