Ash Lodge at Lon Lodges at Lon Lodges
Nr. Rhayader
LD6 5PE