Dorrington Court
Dorrington near Shrewsbury, Shropshire