Stable, The
Milton near Brampton, Cumbria & The Lake District