Dairy, The
Leighton near Ironbridge Gorge, Shropshire