Wainscott, The
Great Lyth near Shrewsbury, Shropshire