Hillgate House
Hemford near Churchstoke, Shropshire