Granary, The
Stapleton near Shrewsbury, Shropshire