Aston & Cote Village Hall
Cote Road, Aston, Bampton, Oxfordshire
OX18 2DU