Dalkeith Library
White Hart Street, Dalkeith, Midlothian
EH22 1AE