Stydd Gardens
Stoneygate Lane, Ribchester, Preston, Lancashire
PR3 3YN