Nancy's Bordello
13 Argyle Street, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
NE1 6PF