Wem Town Hall
High Street, Wem, Shropshire
SY4 5DG