Attingham Park
Attingham Park, Shrewsbury, Shropshire
SY4 4TP