Baylham House Rare Breeds Farm
Mill Lane, Baylham, Suffolk
IP6 8LG