Glastonbury Abbey
Abbey Gatehouse, Magdalene Street, Glastonbury, Somerset
BA6 9EL