Brymor Ice Cream Parlour
High Jevauix Farm Masham, Ripon, Yorkshire
HG4 4PG