John Bunyan Museum and Church
Bunyan Meeting Free Church, Bedford, Bedfordshire
MK40 3EU