Singleton Park
Singleton Park, Swansea, West Glamorgan
SA2 8QJ