Hailsham Pavilion
George Street, Hailsham, East Sussex,
BN27 1AE