Wyllyotts Theatre & Cinema
Wyllyotts Place, Darkes Lane, Potters Bar, Hertfordshire,
EN6 2HN