Leighton Buzzard Theatre and cinema
Lake Street, Leighton Buzzard
LU7 1RX