Capitol Horsham - Cinema
North Street, Horsham
RH12 1RG