Nagy's Fish & Kebab House
264 Rainham Road South
Dagenham
Dagenham RM10 7UU