Bull Tavern
Rainham Road South
Dagenham
Dagenham RM10 8AQ