uk cinemas listings

UK Cinemas

Cinema listings with film information and movie reviews

Entertainments Search:

UK Information » UK Cinemas » Film list » The Liquidator

The Liquidator

Crime, thriller.

Running Time: 124 minutes
Director: Xu Jizhou
Author: Mi Lei, Xu Jizhou
Cast: Ethan Juan, Shi Shi Liu, Chao Deng